Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností NEUBING s.r.o. se sídlem K Lesu 4, 318 00 Plzeň, identifikační číslo: 62618318, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 6011

 

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.gastropomucky.cz

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 

1. Vymezení pojmů

 

1.1 Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

 

1.2 Prodávající je NEUBING s.r.o., se sídlem K Lesu 4, 318 00 Plzeň; IČ: 62618318, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C., vložka 6011. NEUBING s.r.o. je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.

 

1.3 Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

 

1.4 Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

1.5 Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, v kterém se ho týkají.

 

2. Kupní smlouva

 

2.1 Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail kupujícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

2.2 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

 

2.3 Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

 

2.4 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s uvedeným souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

2.5 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

 

2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství či povaha zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

 

4.1 Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, avšak včetně všech souvisejících poplatků. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

 

4.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

• v hotovosti v provozovně prodávajícího na shora uvedené adrese;

 

• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 

• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

 

4.3 Není-li v případě bezhotovostní platby kupní cena uhrazena do 14 kalendářních dnů od oznámení, že je zboží připravené k odeslání, kupní smlouva zaniká. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.4 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 

5. Přeprava a dodání zboží

 

5.1 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5.2 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

6. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

 

6.1 V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na adresu provozovny prodávajícího spolu s předmětným zbožím. Pro navrácení zboží nelze využít formu dobírky.

 

6.2 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

6.3 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu po obdržení předmětného zboží, nejpozději však do čtrnácti (14) kalendářních dnů od obdržení předmětného zboží, a to jakýmkoliv vhodným nebo domluveným způsobem.

 

6.4 Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud je vrácené zboží poškozeno nebo opotřebeno, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací popř. jen odpovídajícím způsobem sníženou kupní cenu.

 

7. Práva z vadného plnění

 

7.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží v době odeslání (resp. osobního odběru) nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že:

 

• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

 

• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.2 Ustanovení uvedená v čl. 7.1. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.3 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

7.4 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

 

7.5 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. Ochrana osobních údajů

 

8.1 Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává následující osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo adresa pro doručování, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Tyto údaje získává prodávající od kupujícího při uzavírání smluv nebo z veřejně dostupných rejstříků (např. obchodní rejstřík nebo živnostenský rejstřík). Údaje, které kupující prodávajícímu poskytuje, jsou použity pro účely plnění povinností prodávajícího vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy. Údaje prodávající dále zpracovává v souvislosti s plněním svých zákonných povinností či v souvislosti s ochranou svých práv (zejména vymáhání pohledávek).

 

8.2 Veškeré osobní údaje kupujícího jsou zpracovány zákonným, korektním a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 

8.3 Osobní údaje kupujícího bude jako správce zpracovávat prodávající, který však může za výše uvedenými účely předat tyto osobní údaje zejména těmto zpracovatelům, kteří jsou zavázáni stejnou mírou ochrany údajů, jakou poskytuje prodávajícímu kupující: přepravcům, externí advokátní kanceláři, zpracovatelům, kteří prodávajícímu poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

 

8.4 Osobní údaje kupujícího budou zpracovány po dobu, po kterou budou kupujícímu prodávajícím poskytovány služby či bude plněna vzájemná smlouva, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

8.5 Ve vztahu ke zpracování osobních údajů má kupující tato práva:

 

Právo na přístup, které znamená, že si kupující může kdykoliv požádat prodávajícího o potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovány, zda má kupující právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud prodávající osobní údaje získal a zda dochází k na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Kupující má také právo získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může prodávající požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

 

Právo na opravu, které znamená, že kupující může prodávajícího kdykoliv požádat o opravu či doplnění svých osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 

Právo na výmaz, které znamená, že prodávající musí vymazat osobní údaje kupujícího, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) byla kupujícím vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to ukládá zákonná povinnost.

 

Právo na přenositelnost údajů znamená že, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo na předání těchto údajů jinému správci.

 

Právo na omezení zpracování, které znamená, že dokud prodávající nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů kupujícího, musí prodávající omezit zpracování osobních údajů kupujícího tak, že tyto může prodávající mít pouze uloženy a případně je může použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 

Právo vznést námitku znamená, že kupující může vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které prodávající zpracovává pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznese kupující námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

8.6 Osobní údaje kupujícího jsou pod neustálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, kdy prodávající disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem, přenosem, ztrátou, zničením či zneužitím.

 

8.7 Stížnost ve vztahu ke zpracování osobních údajů může kupující podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

9. Zpětný odběr elektrospotřebičů

 

9.1 Prodávající zajišťuje v souladu s příslušnými právními předpisy zpětný odběr elektrozařízení prostřednictvím smlouvy o kolektivním plnění uzavřené se společností ELEKTROWIN a.s. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení na jakémkoli sběrném místě kolektivního systému ELEKTROWIN.

 

9.2 Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení a elektroodpad ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

 

9.3 Elektrozařízení a elektroodpad nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

10.1 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@gastropomucky.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

10.2 Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku dále prodávající sděluje, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce (internetová adresa: www.coi.cz). Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

10.3 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

10.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

10.5 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

10.6 Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence v elektronické podobě a není přístupná.

 

10.7 Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 

10.8 Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

10.9 Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2016.

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Reklamační řád upřesňuje postup kupujícího a společnosti NEUBING s.r.o. v případě, že přes veškeré úsilí společnosti NEUBING s.r.o. o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně kupujícího oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží (dále jen „reklamace“).

 

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a je nedílnou součástí obchodních podmínek společnosti NEUBING, s.r.o. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s uvedeným řádně seznámen.

 

Procesem vrácení zboží zákazníky provede rozšíření Retino, kde najdou veškeré instrukce.

 

1. Odpovědnost za vady

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

1.2 Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.

 

1.3 Při osobním odběru kupujícím, je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

 

• mechanickým poškozením zboží

 

• prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby, výrobní štítek nebo výrobní číslo, v případě, že je zboží tímto opatřeno,

 

• elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

 

• prokazatelně nesprávným užíváním,

 

• užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,

 

• užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,

 

• prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,

 

• prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,

 

• pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

 

1.5 Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí Kupujícím.

 

1.6 Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny prodávajícím nebo jinou osobu na odpovědnost prodávajícího.

 

1.7 Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, akumulátor), bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.

 

1.8 Reklamaci zboží může kupující uplatnit osobně nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu NEUBING, s.r.o., K Lesu 4, 318 00 Plzeň – Nová Hospoda.

 

1.9 V případě, že kupující bude zasílat zboží prodávajícímu nebo servisnímu středisku přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, popř. záruční list, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje kupujícího.

 

2. Záruční doba

 

Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Pro kupujícího–podnikatele činí tato doba dvanáct (12) měsíců. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

 

3. Práva z vad zboží

 

3.1 Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku odpovědnost prodávajícího, může kupující–spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má kupující–spotřebitel vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.

 

3.2 Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má Kupující-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující-spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

 

3.3 Pokud kupující–spotřebitel od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže kupujícímu–spotřebiteli.

 

3.4 Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má kupující–spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 

4. Vyřízení reklamace

 

4.1 Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli.

 

4.2 Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

 

4.3 Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní včetně kopie prodejního dokladu, podrobného popisu závady a úplných kontaktních údajů (jméno/název, adresa, telefon, e-mail). Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.).

 

4.4 Při uplatnění reklamace obdrží kupující od prodávajícího písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím požadován. Pokud kupující-spotřebitel výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.

 

5. Odmítnutí přijetí do reklamace

 

Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

 

6. Vyzvednutí zboží ze záruční opravy

 

6.1 Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího.

 

6.2 Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2016.

Odstoupení od smlouvy

Uplatnění reklamace